Ti?ng Vi?t

The Vietnam Experience: Nguyen Chi Thanh on Winrock and GTZ’s contributions to PES in Viet Nam

June 24, 2010
By admin

Senior policy advisor for Winrock International Nguyen Chi Thanh takes us through Winrock and GTZ’s contributions to the formulation and implementation of policy on payment for forest environmental services in Viet Nam.

This presentation is in Vietnamese.

The Vietnam Experience: Nguyen Chi Thanh on Winrock and GTZ’s contributions to PES in Viet Nam from Katoomba Group on Vimeo.

Posted in The Vietnam Experience, Ti?ng Vi?t, Video | Comments Off

The Vietnam Experience: Nguyen Tuan Phu on Vietnam’s Pilot PES Projects

June 24, 2010
By admin

NguyenTuan Phu, from the Vietnam Office of the Government takes the conference through Vietnam’s pilot policy for forest ecosystem services.

This presentation is in Vietnamese.
The Vietnam Experience: NguyenTuan Phu on Vietnam’s Pilot PES Projects from Katoomba Group on Vimeo.

Posted in The Vietnam Experience, Ti?ng Vi?t, Video | Comments Off

Ngu?n Vi?t Nam: V??t qua biên gi?i – PES và REDD trong khu v?c ASEAN

June 21, 2010
By admin

?n ph?m này ?ã ???c gi?i thi?u t?i h?i ngh? Katoomba l?n th? 17 t?i Hà N?i. Nó là m?t t?p h?p các bài báo xu?t hi?n t? ??u trên trang m?ng Ecosystem Marketplace.

Báo cáo này có th? t?i v? t?i ?ây.

Posted in Ti?ng Vi?t | Comments Off

Ngu?n Vi?t Nam: Tình tr?ng c?a vi?c chi tr? cho ngu?n n??c – M?t th? tr??ng n?i b?t

June 20, 2010
By admin

N??c, n??c, có kh?p m?i n?i nh?ng… Chúng ta m?i ch? chi tr? cho m?t trong nh?ng h?p ch?t thi?t y?u (n?u không mu?n nói là thi?t y?u nh?t) trên hành tinh m?t cách ?ãi bôi. S? th?t là h?u h?t chúng ta ?ã làm nh? v?y.

S? d?ng ?ánh giá c? b?n n?m 2008 là m?t n? l?c nghiên c?u ph?m vi toàn c?u th?c hi?n b?i Ecosystem Marketplace ?ã xác ??nh ???c trong vòng h?n 30 n?m qua có kho?ng 288 d? án v? chi tr? cho các d?ch v? v? ngu?n n??c (PWS) ? nhi?u giai ?o?n ho?t ??ng khác nhau. M?t s? ít h?n các ch??ng trình ?ã ghi nh?n ???c các ho?t ??ng giao dich, vào kho?ng 127 ch??ng trình. T?ng giá tr? giao d?ch t? t?t c? các ch??ng trình PWS và Kinh doanh ch?t l??ng n??c trong n?m 2008 ??c tính kho?ng 9,3 t? ?ôla M?. ?ây là m?t trong ??c l??ng có tính b?o t?n nh?t, có cân nh?c ??n s? l??ng các ch??ng trình mà các ho?t ??ng giao d?ch không th? xác ??nh ???c. Trong toàn b? th?i gian các ho?t ??ng ???c theo dõi (t? cu?i nh?ng n?m 1970 ??n 2008), t?ng giá tr? giao d?ch ??c tính h?n 50 t? ?ôla M? trên di?n tích kho?ng 3,24 t? hecta.

M?c ?ích c?a báo cáo này là cung c?p m?t cái nhìn r?ng l?n v? PWS. Nó bao g?m t?t c? n? l?c ?? có ???c s? chi tr? v? qu?n lý ??t ?ai cho ng??i ???c h??ng l?i. Vi?c này gi?i quy?t ???c các tác ??ng lên d?ch v? v? ngu?n n??c t?i c? khu v?c ??u ngu?n và cu?i ngu?n.

T?i v? t?i ?ây.

Posted in Ti?ng Vi?t | Comments Off

Ngu?n Vi?t Nam: S? ?àm phán v? d?ch v? thiên nhiên

June 20, 2010
By admin

Ngày 20 tháng 6 n?m 2010

?n ph?m này ???c vi?t ra ?? h? tr? các c?ng ??ng nông thôn tham gia vào các th? tr??ng n?i b?t v? các d?ch v? sinh thái ?? tài tr? cho phát tri?n b?n v?ng và b?o t?n t?i ??a ph??ng. ??i v?i vi?c ra ??i ?n ph?m này, Forest Trends hi v?ng có th? gia t?ng s? l??ng các cu?c ??i tho?i gi?a nh?ng ng??i bán ti?m n?ng và ng??i mua các d?ch v? sinh thái t??ng lai trong phân khúc t? nhân. ?n ph?m này t?o ra v?i mong mu?n ???c là m?t công c? tham kh?o ?? phác ho? ph??ng th?c ti?p c?n trong vi?c xác ??nh, ?àm phán và k?t thúc các tho? thu?n v? d?ch v? sinh thái v?i ng??i mua ? khu v?c t? nhân.

T?i v? t?i ?ây.

Posted in Ti?ng Vi?t | Comments Off

Ngu?n Vi?t Nam: Báo cáo th? tr??ng ?a d?ng sinh h?c

June 20, 2010
By admin

Ngày 20 tháng 6 n?m 2010

Báo cáo này cung c?p hi?n tr?ng và xu h??ng c?a vi?c b?i th??ng ?a d?ng sinh h?c và các ch??ng trình gi?m nh? tác ??ng b?i các vùng ??a lý. Trong báo cáo này, m?i phân ?o?n tóm t?t các ch??ng trình t?ng quát, các ho?t ??ng phát tri?n và các ma tr?n khái quát nh? t?ng s? các chi tr? ?ã bi?t, di?n tích ??t ???c b?o v? ho?c khôi ph?c.  Ngoài ra ? m?i phân ?o?n chúng tôi còn phân tích các tính ch?t, ??c ?i?m c?a các ch??ng trình b?i th??ng: nhân t? nào duy trì các ch??ng trình, s? ??n bù ???c thi?t l?p nh? th? nào, nh?ng ai là bên mua và bên bán và cái gì là ??n v? c?a vi?c mua bán. Cu?i cùng, chúng tôi xem xét s? phát tri?n hi?n t?i trong các ch??ng trình s?n có ho?c s? có c?a vùng.

Các thông tin xác th?c, phù h?p và rõ ràng ???c cung c?p trong báo cáo này s? cho phép các bên ?ã và s? tham gia vào th? tr??ng ??a ra ???c các quy?t ??nh chính xác h?n c?ng nh? h?c ???c kinh nghi?m t? nh?ng ng??i khác. Và cu?i cùng nó cho phép các th? tr??ng b?o t?n ???c phát tri?n m?t cách công b?ng, ch?c ch?n và rõ ràng.

T?i v? t?i ?ây.

Posted in Ti?ng Vi?t | Comments Off

Ngu?n Vi?t Nam: M? ??u v?i PES

June 20, 2010
By admin

Ngày 20 tháng 6 n?m 2010

M? ??u: Gi?i thi?u s? l??c v? ?ánh giá và phát tri?n các tho? thu?n chi tr? cho d?ch v? sinh thái

Ph?n m? ??u: là ngu?n gi?i thi?u v? phát tri?n các tho? thu?n v? chi tr? cho các d?ch v? sinh thái. Các m?c tiêu c? b?n bao g?m:

Các câu h?i tr?ng y?u ?? ?ánh giá li?u vi?c tham gia d?ch v? sinh thái (PES) là thích h?p cho các ??a ph??ng và c?ng ??ng c? th?
B? các nhân t? chính có th? làm nên s? thành công, ?n ??nh và các ??i t??ng tham gia th?c s?
Mô t? ???c chu?i các hành ??ng trong quá trình l?p k? ho?ch cho PES và b?t ??u tri?n khai các cu?c ?àm phán v?i nh?ng ng??i mua ti?m n?ng
??a ra ???c các ngu?n ?? giúp ?? vi?c thi?t l?p và tri?n khai PES.

T?i v? t?i ?ây.

Posted in Ti?ng Vi?t | Comments Off